Hỗ trợ khi thu hồi đất với gia đình chính sách

(Chinhphu.vn) - Bà Đoàn Thị Kim Dung (email: kimdung_241292@yahoo.com.vn) hỏi về trường hợp bố của bà là con trai liệt sỹ, gia đình bà có thửa ruộng được bồi thường, vậy gia đình bà Dung có được hưởng chế độ ưu tiên của gia đình chính sách không?

Vấn đề bà Dung hỏi được Luật sư Lê Văn Đài, trưởng Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau: Căn cứ theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, không có quy định cụ thể chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sỹ khi Nhà nước thu hồi đất. Chính sách đối với người bị thu hồi đất được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai. Theo quy định tại khoản 1, Điều 16; các khoản 2, 3, 4, Điều 17, Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ như sau: - Được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng. - Được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm; - Được hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư; đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; - Được hỗ trợ khác. Theo quy định tại khoản 1, Điều 23, Nghị định 69/2009/NĐ-CP thì ngoài việc hỗ trợ đã được quy định cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Như vậy, về nguyên tắc chế độ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là áp dụng chung cho người bị thu hồi đất. Việc có hỗ trợ cho thân nhân liệt sỹ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không? Nếu có hỗ trợ thì áp dụng đối với trường hợp nào, mức hỗ trợ là bao nhiêu? Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để quyết định ban hành trong nội dung Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, thành phố đó. Thực tế, đã có một số tỉnh, thành phố quy định một trong các khoản hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất là hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, trong đó có thân nhân liệt sỹ. Do bà Dung không trình bày rõ bố của bà cư trú tại đâu, đất bị thu hồi ở địa phương nào, nên chúng tôi không thể trả lời cho bà rõ ở tỉnh, thành phố đó có quy định ưu tiên cho thân nhân liệt sỹ khi thu hồi đất không. Như vậy, bố của bà Dung cần liên hệ với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng quận huyện để được trả lời cụ thể về trường hợp của bố bà theo Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh thành phố đó. Luật sư Lê Văn Đài VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội * Thông tin chuyên mục này có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.