Hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Thông tư sẽ có hiệu lực vào ngày 4/12/2016.

Thông tư nêu rõ, đối với người khuyết tật được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/ khóa học; Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo thuộc thôn, bản khó khăn được hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học; người được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/người/ khóa học; người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng nêu trên, mức hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học.

Nhiều đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp.

Về hỗ trợ tiền ăn, đi lại, đối tượng được hỗ trợ là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng. Mức hỗ trợ tiền ăn là 30.000 đồng/người/ngày thực học, mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên.Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên...

Tùy theo trường hợp người học đăng ký học tại các cơ sở công lập, ngoài công lập sẽ được hỗ trợ qua nhiều hình thức khác nhau. Cơ sở đào tạo nhận hồ sơ của người học, xem xét các điều kiện nhập học, tổ chức đào tạo; đồng thời căn cứ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng có trách nhiệm thanh toán tiền ăn, đi lại cho người học. Trường hợp người lao động tự ý nghỉ học, bỏ học hoặc buộc thôi học, cơ sở đào tạo hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo số lượng học viên và thời gian thực tế tham gia học nghề.

Đồng thời, mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách quy định tại quyết định này. Những người đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách quy định tại quyết định này. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì UBND cấp xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại quyết định này, nhưng tối đa không quá 3 lần.

Hồng Hải