Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh 100 ngàn đồng/tháng

Theo khung chính sách, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Sân bay Long Thành về giáo dục, đối với học sinh, sinh viên đang theo học phải di chuyển chỗ ở khi thực hiện dự án Sân bay Long Thành sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ từ dự án.

Theo đó, thời gian hỗ trợ học phí và chi phí học tập không quá 3 năm học (27 tháng đối với học sinh mầm non, phổ thông, bổ túc văn hóa và 30 tháng đối với sinh viên đại học) tính từ thời điểm tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường. Mức hỗ trợ được tính bằng toàn bộ học phí của trường mà học sinh đang theo học. Trường hợp phải chuyển trường do tái định cư tại địa phương khác, ngoài việc được hỗ trợ học phí còn được ưu tiên vào các trường công lập tại địa bàn tái định cư.

Đối với chi phí học tập, học sinh được hỗ trợ 100 ngàn đồng/người/tháng. Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên sẽ bằng 50% mức hỗ trợ theo quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Quốc Khánh