Hỗ trợ chi phí đi lại cho đồng bào DTTS có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài

Tại Hội nghị tập huấn kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát của đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số, nhiều đại biểu đề nghị Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh quy định về hỗ trợ đồng bào DTTS có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Từ thực tế tại địa phương, nhiều đại biểu đề nghị Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 17 của Thông tư số 46 theo hướng, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ chi phí đi lại từ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến địa điểm đào tạo.

Theo phản ánh của các đại biểu tại Hội nghị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát của đại biểu dân cử là người dân tộc thiểu số được tổ chức gần đây, Khoản 1, Điều 17, Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28.7.2022 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 quy định người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài không được hỗ trợ chi phí đi lại từ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến địa điểm đào tạo.

Trong khi đó, cùng chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, cùng đối tượng, cùng địa bàn thì theo Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 4.3.2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2025, thì người lao động là dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ chi phí đi lại, gây khó khăn trong công tác hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong việc chi trả hỗ trợ cho người lao động.

Do đó, các đại biểu đề nghị, Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 17 của Thông tư số 46 theo hướng, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ chi phí đi lại từ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến địa điểm đào tạo.

H.Ngọc

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/ho-tro-chi-phi-di-lai-cho-dong-bao-dtts-co-nhu-cau-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-i312384/