Hỗ trợ 30 tỷ đồng duy tu, bảo dưỡng đường nông thôn

Theo Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 20/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định phân bổ 30 tỷ đồng hỗ trợ công tác duy tu, bảo dưỡng và bảo trì công trình giao thông nông thôn cho 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành; Sở GTVT theo dõi và giám sát thực hiện nguồn vốn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về công tác triển khai thực hiện của các địa phương. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và tiến độ thực hiện; đồng thời bố trí nguồn vốn đối ứng theo đề án quy định. Nếu huyện, xã nào không bố trí nguồn vốn đối ứng theo quy định thì không được bố trí nguồn vốn hỗ trợ những năm tiếp theo.

M.T