Hỗ trợ 30%/năm thu nhập cho cơ sở buộc phải di dời

(PL)- Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị. Dự kiến quyết định này sẽ được áp dụng trong tháng 9 tới.

Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị sẽ được hỗ trợ 30%/năm thu nhập sau thuế do ngừng kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phải vay tín dụng để di dời thì được hỗ trợ lãi suất với mức không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố. Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ khi vay đến khi nhận được khoản hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư nhưng không quá 12 tháng. L.THANH