Hỗ trợ 30% kinh phí cho Đề án sản xuất thử nghiệm nhiên liệu sinh học

(HNM) - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học (NLSH).

Theo đó, các đối tượng thuộc mọi thành phần kinh tế, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, sẽ được NSNN cấp, hỗ trợ kinh phí để thực hiện đề án. Thông tư cũng quy định, các đề án phát triển NLSH được Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng một số phòng thí nghiệm tiên tiến; xây dựng website, nối mạng và đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia về NLSH; hỗ trợ chuyển giao công nghệ để sản xuất ở quy mô công nghiệp; đào tạo ngắn hạn cho cán bộ chuyên ngành tại các nước có nền công nghiệp sản xuất NLSH phát triển... Đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm NLSH sẽ được NSNN hỗ trợ tối đa không quá 30% kinh phí đầu tư mới để thực hiện... Hương Ly