Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta

ND - Ngày 11-3-1951 trên số Báo Nhân Dân đầu tiên, đồng chí Tổng Bí thư Trường-Chinh có bài báo "Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài báo quan trọng nói trên của đồng chí Trường-Chinh.

Các đồng chí thân mến, chúng ta lập được thành tích cách mạng như ngày nay là nhờ biết bao đồng chí, biết bao chiến sĩ đã hy sinh cho cách mạng, biết bao đảng viên và quần chúng đã vượt qua mọi gian khổ, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra. Song một phần quan trọng là nhờ công lao vĩ đại của Hồ Chủ tịch, Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta. Hồ Chủ tịch đã thành lập Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, một tổ chức tiền bối của Đảng Cộng sản Đông Dương. Hồ Chủ tịch đã thống nhất ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam: Đông Dương Cộng sản Đảng (Bắc Bộ), Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (Trung Bộ) và An Nam Cộng sản Đảng (Nam Bộ) thành Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đổi ra Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ ngày Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, dù ở ngoài nước hay ở trong nước, Người luôn luôn săn sóc đến Đảng, rèn luyện Đảng thành một đảng cách mạng kiểu mới của giai cấp công nhân, lãnh đạo Đảng vượt mọi khó khăn, nguy hiểm, giành thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người rèn luyện cán bộ, đảng viên. Người nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nêu gương kiên quyết đấu tranh, trung thành rất mực với Đảng, với giai cấp và dân tộc; nêu gương tích cực, nhẫn nại, giản dị và khiêm tốn. Người dạy ta đoàn kết toàn Đảng, thương yêu đồng chí, săn sóc cán bộ, vì cán bộ là vốn quý nhất. Người dạy ta giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc để kháng chiến lâu dài. Người dạy ta dùng phê bình và tự phê bình để đấu tranh tư tưởng trong Đảng và trong Mặt trận Dân tộc thống nhất. Người dạy ta tác phong thận trọng điều tra, nghiên cứu vấn đề, đi sát phong trào quần chúng, tránh quan liêu, mệnh lệnh. Người dạy chúng ta biết kết hợp nhiệt tình cách mạng với óc thực tế cách mạng trong mọi công tác. Người dạy chúng ta gần gũi quần chúng, tin ở quần chúng, học quần chúng nhưng lãnh đạo quần chúng, xung phong, làm gương mẫu cho quần chúng, chứ không theo đuôi quần chúng. Người dạy chúng ta muốn gần dân phải nói và viết hợp với trình độ trung bình của quần chúng nhân dân. Muốn lãnh đạo dân, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Người dạy ta luôn luôn nắm lấy khâu chính của sợi dây truyền công tác, tập trung tinh thần và lực lượng vào đó, kiên quyết làm cho bằng được để tiến lên. Người dạy chúng ta kết hợp tinh thần yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế vô sản chân chính. Điều mà Người dạy ta lớn hơn hết là luôn luôn kết hợp lý luận với thực tiễn, đem chủ nghĩa Mác - Lê-nin vận dụng một cách có sáng tạo vào hoàn cảnh nước ta. Thấm nhuần cao độ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Người vận dụng đúng đắn chủ nghĩa đó trong mỗi trường hợp: luôn luôn phối hợp tính cứng rắn về nguyên tắc với tính mềm dẻo về sách lược; không vì lợi ích thiển cận nhất thời mà nhìn chệch mục đích cách mạng. Người dạy ta làm thế nào cho Đảng, khi định ra những khẩu hiệu và chính sách, không căn cứ vào những công thức đã học thuộc lòng, mà căn cứ vào những điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, vào hoàn cảnh cụ thể trong nước và ngoài nước; chú trọng tổng kết kinh nghiệm của nước mình, đồng thời học hỏi có chọn lọc kinh nghiệm của các nước khác. Người dạy chúng ta mỗi khi tình hình đổi mới, điều kiện mới của cuộc vận động cách mạng đã nảy sinh, hàng ngũ kẻ thù và hàng ngũ bạn đồng minh của cách mạng đã có chỗ biến hóa, thì phải lập tức xem xét lại chủ trương, chính sách và khẩu hiệu cách mạng, căn cứ vào tình hình mới mà định phương châm, chiến lược và sách lược, không nên bám lấy những khuôn khổ cũ kỹ và lỗi thời. Trong mỗi bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, ta thấy Hồ Chủ tịch gạt tay lái một cái rất mau lẹ. Nhờ đó con tàu của Đảng vượt được bao cơn phong ba, bão táp, tránh được bao tảng đá ghềnh để lướt tới đích. Làm được như thế là vì Người luôn luôn nắm vững kim chỉ nam của chúng ta: chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chúng ta phải ra sức học tập Hồ Chủ tịch, người thầy của cách mạng Việt Nam, đoàn kết, nhất trí, tập hợp chung quanh Người, luôn luôn giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội. Kết luận Các đồng chí thân mến, Muốn cho cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi, chúng ta phải ra sức củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất, củng cố quân đội nhân dân, củng cố chính quyền nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế. Song điều quan trọng nhất là phải củng cố Đảng thành một Đảng trong sạch và vững mạnh, có đường lối Mác-xít Lê-nin-nít, có cương lĩnh đúng đắn hợp với điều kiện mới của cách mạng nước ta, để lãnh đạo toàn dân kháng chiến, đánh bại quân xâm lược, hoàn thành sự nghiệp độc lập và thống nhất dân tộc, bước mạnh trên con đường dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội. Khó khăn còn nhiều. Chúng ta không chủ quan, tự mãn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, nhất định chúng ta sẽ toàn thắng.