Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về các khoản thu trong nhà trường

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Để tăng cường quản lý thu, chi trong các trường học, ngày 18-9, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có Công văn số 9083/SGD&ĐT-KHTC hướng dẫn các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc về các khoản thu và việc sử dụng nguồn thu.

    Cha mẹ học sinh có quyền đòi hỏi công khai, dân chủ về các khoản thu trong nhà trường. Ảnh: Internet Theo hướng dẫn của Sở, các trường chỉ được thu những khoản thu theo quy định; thu hộ bảo hiểm y tế; các khoản thu thỏa thuận như tiền ăn, học phẩm, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống, vệ sinh, an ninh. Với khoản thu là bảo hiểm thân thể, nhà trường không được đưa vào danh mục các khoản thu bắt buộc, không giao cho giáo viên chủ nhiệm thu mà chỉ tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức bảo hiểm triển khai thực hiện. Quỹ Đoàn, Đội do các tổ chức này thu. Với những khoản thu thỏa thuận, nhà trường phải bảo đảm thực hiện dân chủ công khai, có văn bản thỏa thuận tới từng cha mẹ học sinh cả về mức thu, nội dung chi với nguyên tắc thu đủ, chi trên tinh thần tự nguyện. Hướng dẫn trên của Sở đặc biệt chú ý tới các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh (CMHS) cho Ban đại diện CMHS. Quan điểm của Sở với khoản thu này là tự nguyện, chỉ được thu khi có sự thống nhất cao tại cuộc họp CMHS; CMHS có quyền từ chối những khoản đóng góp mà Ban đại diện CMHS lớp, trường yêu cầu nếu không bảo đảm nguyên tắc tự nguyện. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện CMHS phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; Ban đại diện CMHS chịu trách nhiệm thu, chi. Tại hướng dẫn này, một lần nữa, Sở GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu, chi trong nhà trường; báo cáo bằng văn bản với cấp trên về tất cả khoản thu trong trường; những khoản thu sai quy định phải trả lại học sinh. Vân Vũ

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/47/220520/