Hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành Trung tâm Năng lượng miền Trung

    Ngày 7/9, Báo Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo Quảng Trị: Hiện thực hóa tầm nhìn Trung tâm Năng lượng miền Trung.

    Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hien-thuc-hoa-muc-tieu-dua-quang-tri-tro-thanh-trung-tam-nang-luong-mien-trung-3122.media