Hệ số điều chỉnh nhân công, máy theo mức lương tối thiểu mới

(Chinhphu.vn) - Bà Dương Thị Ngọc Thy (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị được cơ quan chức năng hướng dẫn cách tính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới năm 2010.

Đề nghị của bà Dương Thị Ngọc Thy và cũng là đề nghị của một số bạn đọc khác được Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau: Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng Trường hợp dự toán chi phí xây dựng đã lập theo đơn giá xây dựng địa phương với mức lương tối thiểu cũ thì được điều chỉnh về mức lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Theo đó: Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (Knc). Hệ số điều chỉnh (Knc) được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá. Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (Km). Hệ số điều chỉnh (Km) được xác định theo một trong các phương pháp: Phương pháp 1: Hệ số "Km" được xác định trên cơ sở giá ca máy mới (theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) với mức lương tối thiểu mới và giá nhiên liệu, năng lượng mới tại thời điểm điều chỉnh chia cho giá ca máy đã lập theo đơn giá xây dựng của địa phương. Phương pháp 2: Hệ số "Km" được xác định trên cơ sở hệ số tăng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh (mới) so với thời điểm gốc (cũ) và tỷ trọng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng bằng phương pháp bình quân gia quyền theo nhóm máy trong giá ca máy. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng Chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (Knc-ks). Hệ số điều chỉnh (Knc-ks) được xác định tương tự hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng nêu trên. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc