HĐND huyện Từ Liêm và Thanh Trì họp đánh giá tình hình kinh tế – xã hội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - HĐND huyện Từ Liêm vừa tổ chức kỳ họp thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=71866