HĐBA LHQ họp khẩn cấp bàn về tình hình Sudan

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Điều 16 của Công ước Rome về thành lập ICC, HĐBA có quyền đình chỉ trong một năm tiến trình điều tra hoặc truy tố của ICC.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=133491