Hãy để thị trường bất động sản tự điều chỉnh theo đúng quy luật thị trường

Đọc bài "Cần cứu thị trwòng bất động sản" tôi thấy kiến thức của người viết quá nông cạn qua các đề xuất non kém, phi kinh tế.