Hậu quả báo trước

Đọc xong bài "Taxi vi phạm giao thông và đâm công an" tôi thấy phát khiếp, rất tiếc người viết không cho biết rõ của công ty taxi nào? Điều này cho thấy công tác tuyển dụng tài xế của Cty này quá kém về chất lượng đạo đức nghề nghiệp.