Hanoinet - Trung tâm bảo hành Hồng Quang theo tiêu chuẩn quốc tế của Motorola đi vào hoạt động tại Đà Nẵng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trung tâm Hồng Quang tại Đà Nẵng vừa chính thức đi vào hoạt động. Đây là trung tâm thứ 4 thuộc hệ thống trung tâm bảo hành

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=55551