Hàng trăm trường thu các loại phí đã bị bãi bỏ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhìn dưới góc độ xã hội hóa giáo dục, việc vận động nhân dân đóng góp là cần thiết, nhưng nhiều địa phương đã thực hiện theo kiểu tự nguyện nhưng mang tính bắt buộc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=119293