Hàng hóa có tổng trị giá khai báo dưới 500 nghìn đồng được miễn thuế

Quy định cụ thể về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và Hải quan. Ảnh: T.Trang.

Hàng hóa có tổng trị giá khai báo dưới 500 nghìn đồng được miễn thuế - Ảnh 1

Về miễn thuế theo điều ước quốc tế được quy định tại khoản 1, Điều 16, Luật Thuế XK, thuế NK 107 thì hàng hóa được miễn thuế XK, thuế NK theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Để hướng dẫn nội dung này, tại khoản 1, Điều 29 Nghị định 134 đã quy định cơ sở để xác định hàng hóa XK, NK được miễn thuế XK, thuế NK là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế.

Ngoài ra, trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể số lượng, chủng loại, định lượng miễn thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở thống nhất với cơ quan đề xuất ký kết Điều ước quốc tế về chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế.

Hướng dẫn việc miễn thuế hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu, tại khoản 5 Điều 16 Luật Luật Thuế XK, thuế NK quy định: Hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu được miễn thuế XK, NK.

Theo đó, để đảm bảo thống nhất và phù hợp với các quy định khác như quy định không thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các hộ gia đình có số tiền thuế dưới 50 ngàn đồng, và tham khảo kinh nghiệm của các nước, tình hình thực tiễn trong nước và các định mức miễn thuế khác, khoản 3, Điều 29 Nghị định 134 quy định cụ thể về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu như sau: “Hàng hóa có tổng trị giá hải quan khai báo dưới 500 nghìn đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế XK, NK phải nộp dưới mức 500 nghìn đồng Việt Nam cho một tổ chức, một cá nhân cho một lần XK, NK”.

Trên thế giới hầu hết các nước đều quy định miễn thuế đối với hàng trị giá nhỏ song định mức quy định của các nước là rất khác nhau. Ví dụ: Trung Quốc quy định số tiền thuế không vượt quá 50 NDT (7,7 USD); Philippines là số tiền thuế không quá 10 Pê sô (0.3 USD) hoặc trị giá hàng hóa dưới 15 USD, Malaysia: trị giá hàng hóa 500 Ring gít (130 USD) và Thái Lan: 1.000 Bạt (29 USD).

Thu Trang