Hạn chế tối đa khởi công mới các dự án

(HQ Online)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương thông báo dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014.

Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp bách. Ảnh: L.Bằng

Theo đó, việc phân bổ vốn ngân sách Nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc như: Thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm đã được Quốc hội thông qua.

Việc phân bổ vốn thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30-9-2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Việc phân bổ vốn phải phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2014-2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các đơn vị tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp bách, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phục hồi phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của các ngành, các địa phương.

Trong từng ngành, lĩnh vực, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31-12-2013, nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2014); vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA (trừ các dự án trọng điểm dự kiến sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016); các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 nhưng chưa được bố trí đủ vốn để hoàn thành, phát huy hiệu quả.

Trong văn bản gửi các đơn vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nhấn mạnh cần phải hạn chế tối đa việc khởi công mới các dự án; chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách.

L.Bằng