Hạn chế tình trạng lạm dụng bia, rượu

    Gốc

    ND - Theo lộ trình, đến năm 2010 mức tiêu thụ rượu, bia sản xuất công nghiệp có độ cồn từ 4,5% trở lên giảm 30% và đến năm 2015 giảm đi 50% so với hiện nay. Mức tiêu thụ rượu do người dân tự sản xuất bình quân đầu người đến năm 2010 giảm 40% và đến năm 2015 giảm 60% so với hiện nay...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112297&sub=127&top=39