“Ham muốn nhục dục thì chưa phải là nghệ thuật”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – “Trong nghề xem là biết ngay. Khi người xem rung cảm trước cái đẹp và hướng thiện thì đó là tác phẩm khỏa thân nghệ thuật. Ngược lại, nếu nhìn vào thấy ham muốn nhục dục thì chưa phải là nghệ thuật.”

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=28191