Hải quan Long An: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao từ tập thể lãnh đạo cũng như sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đảng bộ Cục Hải quan Long An phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ Cục Hải quan Long An hiện có 12 chi bộ trực thuộc, với 118 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Hải quan Long An đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cụ thể, trên tinh thần tuân thủ các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương…

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Hải quan Long An đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, cụ thể như: mời báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Long An về quán triệt các nghị quyết, chuyên đề học tập và làm theo Bác; tổ chức thảo luận sinh hoạt chuyên đề; viết bài thu hoạch sau các buổi học tập, quán triệt các nghị quyết; tham gia các cuộc thi báo cáo viên giỏi; kể chuyện về học tập làm theo Bác…

Nhờ sự đổi mới, sáng tạo trong điều hành, nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức bộ máy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Hải quan Long An đã giữ vững sự khối đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Số thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao, cụ thể: Năm 2019 đạt 3.802,3 tỷ đồng, tăng 80,8% so với số thu đầu nhiệm kỳ (năm 2015 đạt 2.103,4 tỷ đồng), đưa Cục Hải quan Long An trở thành đơn vị dẫn đầu khu vục Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu nhiệm vụ khác đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đều đạt và vượt kế hoạch, điển hình như: lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý (gồm 3 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre) luôn gia tăng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015 có 1.072 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Cục, đến cuối năm 2019 đã có 2.031 doanh nghiệp làm thủ tục (tăng 89,5%); Số tờ khai hải quan tăng từ 203.482 tờ khai năm 2015 lên 496.444 tờ khai vào cuối năm 2019 (tăng 144%); kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 91,9%... Kết quả trên đã góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Tiếp tục giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Long An nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra các chỉ tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm. Cụ thể, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục Hải quan Long An sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, lãnh đạo trên cơ sở tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá để cải cách hiện đại hóa ngành, công tác nội ngành phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và thực sự là hạt nhân chính trị cơ sở; Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mà trước hết là sự gương mẫu của các đồng chí trong Đảng ủy, chi ủy, lãnh đạo đơn vị và người đứng đầu…

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trên, Đại hội đã đề ra một số giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, năng lực thực tiễn cho cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác tổ chức Đảng, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới và kiểm tra, giám sát trong Đảng; gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

Đặc biệt, hàng năm cử đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ, chi ủy viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng về nghiệp vụ công tác đảng, kiến thức khoa học về lãnh đạo, quản lý, khả năng tuyên truyền, vận động thuyết phục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có năng lực, bản lĩnh và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm, xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ tại các chi bộ trực thuộc…/.

H.T

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/hai-quan-long-an-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-suc-chien-dau-cua-to-chuc-co-so-dang-3773