Hải quan-doanh nghiệp phối hợp giám sát hàng hóa tại cảng biển

(HQ Online)- Cơ quan Hải quan sẽ phối hợp với DN kinh doanh cảng trong việc kiểm soát hàng hóa đưa ra địa bàn giám sát hải quan. Đây là một trong những nội dụng Bộ Tài chính hướng dẫn hải quan địa phương trong công tác giám sát hải quan tại khu vực cảng biển.

Hàng hóa XNK tại khu vực cảng Đình Vũ - Hải Phòng Ảnh: T.Bình.

Cụ thể, việc giám sát hàng hóa đưa ra khu vực giám sát hải quan tại cảng biển bằng đường bộ được thực hiện dựa trên quy chế phối hợp giữa cơ quan Hải quan với DN kinh doanh cảng.

Đối với chi cục hải quan cảng biển đã ký Quy chế phối hợp với DN kinh doanh cảng, trong đó có nội dung phối hợp để kiểm soát hàng hóa đưa ra địa bàn giám sát hải quan thì nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa tại cổng cảng do bảo vệ cổng cảng thực hiện theo nguyên tắc: Chi cục hải quan cử cán bộ phối hợp kiểm tra, xử lý các vướng mắc (nếu có); sử dụng phần mềm quản lý của DN kinh doanh cảng để kiểm tra, giám sát hàng hóa NK đưa ra địa bàn giám sát hải quan.

Đối với Chi cục Hải quan cảng biển chưa ký Quy chế phối hợp với DN kinh doanh cảng, hoặc đã ký nhưng trong đó không có nội dung phối hợp để kiểm soát hàng hóa đưa ra địa bàn giám sát hải quan thì cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu cảng biển sớm ký Quy chế phối hợp với DN kinh doanh cảng. Với trường hợp này, Bộ Tài chính yêu cầu trước mắt tổ chức thực hiện giám sát trực tiếp của công chức hải quan tại cổng cảng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi đưa vào hoặc đưa ra khu vực giám sát hải quan tại cảng biển, ngoài những nội dung quy định tại tiết a, khoản 2, Điều 31 Thông tư 22/2014/TT-BTC, người khai phải xuất trình một số loại giấy tờ như:

Đối với hàng xuất khẩu, giấy tờ cần xuất trình gồm: Bản in Tờ khai hải quan (phần thông tin chung); Phiếu giao nhận container, hoặc Phiếu giao nhận hàng hóa, hoặc phiếu xuất kho, bãi đối với trường hợp hàng đã hạ bãi trong địa bàn giám sát chờ XK; Danh sách container hàng hóa XK có xác nhận của người khai hải quan trong trường hợp tại thời điểm khai báo người khai không có số container, hoặc không khai báo bổ sung được số container trên hệ thống, hoặc trường hợp thay đổi số container đã khai báo trên tờ khai hải quan.

Đối với hàng nhập khẩu, giấy tờ cần xuất trình gồm: Bản in Tờ khai hải quan (phần thông tin chung); Phiếu giao nhận container, hoặc Phiếu giao nhận hàng hóa, hoặc Phiếu xuất kho, bãi; Danh sách container, hoặc danh sách hàng lẻ, hàng rời thuộc tờ khai hải quan trong trường hợp người khai không khai báo khi đăng ký tờ khai NK.

Theo Bộ Tài chính những nội dung hướng dẫn trên để phù hợp với thực tế và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XK, NK, đồng thời vẫn đảm bảo công tác quản lý hải quan.