Hải Phòng phát triển nhân lực KH&CN trình độ cao

Sở KH&CN Hải Phòng đang triển khai đề án “Nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030”.

Đề án xác định mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 850 người/vạn dân, đội ngũ nhân lực KH&CN tăng bình quân 20%/năm, cán bộ trình độ trên đại học đạt 40%.

Các giải pháp phát triển nhân lực KH&CN được đề xuất gồm: Đổi mới, thống nhất quản lý nhà nước về phát triển nhân lực KH&CN; bảo đảm nguồn lực tài chính cho phát triển nhân lực KH&CN; tăng cường hợp tác, chủ động hội nhập quốc tế, hợp tác trong nước để phát triển nhân lực KH&CN; nghiên cứu việc thành lập trung tâm phát triển nhân lực chất lượng cao, trong đó có nhân lực KH&CN.

Thùy An