Hải Dương phấn đấu đến năm 2030 có trên 85.000 người đạt trình độ từ đại học trở lên

Hải Dương đề xuất 5 nhiệm vụ phát huy vai trò đội ngũ trí thức, trong đó tập trung nâng tỷ lệ người có trình độ đại học trở lên đến năm 2030 chiếm khoảng 3% tống số dân toàn tỉnh.

Trường Đại học Hải Dương trao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt 2 năm 2023 (ảnh minh họa)

Đây là mục tiêu được tỉnh Hải Dương nêu ra tại kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" do UBND tỉnh ban hành ngày 22/4.

Theo đó, Hải Dương phấn đấu đến năm 2030 có trên 85.000 người có trình độ từ đại học trở lên sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, chiếm khoảng 3% tổng số dân của tỉnh.

Thực hiện mục tiêu trên, Hải Dương quan tâm triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy có năng lực, đạo đức tốt về công tác tại địa phương thông qua chính sách tuyển dụng, tiền lương, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho họ phát huy khả năng sáng tạo, cống hiến.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức, làm tốt công tác dự báo, yêu cầu, kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng được khuyến khích mở rộng hợp tác quốc tế nâng cao năng lực và khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức...

HM

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hai-duong-phan-dau-den-nam-2030-co-tren-85-000-nguoi-dat-trinh-do-tu-dai-hoc-tro-len-379589.html