Hải Dương: Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

  Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng gắn với điều kiện cụ thể của địa phương, Tỉnh ủy Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những chuyển biến toàn diện trong công tác xây dựng Đảng đã trực tiếp góp phần vào bước 'chuyển mình' chung của các địa phương trong tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương báo cáo những kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng của toàn Đảng bộ đó là công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra, tập trung kiểm tra một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh khuyết điểm, vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; kết luận rõ đúng, sai; xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

  Cấp ủy các cấp Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, giám sát 442 đảng viên và 447 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW... UBKT các cấp kiểm tra 18 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 148 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 87 tổ chức đảng thực hiện việc thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát 83 đảng viên, 117 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 3 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, sử dụng đảng phí 131 tổ chức; giải quyết tố cáo 9 đảng viên.

  Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 132 đảng viên và 3 tổ chức đảng bằng các hình thức: khiển trách 108, cảnh cáo 14, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 9 trường hợp.

  Tính chung trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã gợi ý kiểm điểm 48 tổ chức; Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đối với 244 tổ chức.Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có tờ trình về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ngày 30.6.2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101, Quy định 55 đã gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm 48 tổ chức. Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đối với 244 tổ chức. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đều xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền. Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được các cấp ủy chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.

  Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng luôn được quan tâm, bảo đảm giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 7.183 đảng viên và 6.232 tổ chức đảng; giám sát 6.327 đảng viên, 3.537 tổ chức đảng.

  Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 447 đảng viên và 113 tổ chức đảng; kiểm tra 3.398 cuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 1.287 đồng chí. Giám sát 2.679 đảng viên, 2.920 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 154 lượt đảng viên và 8 tổ chức đảng... Có 269 đảng viên bị thi hành kỷ luật.

  Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

  Thực tế cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm đúng thực chất; gắn công tác xây dựng Đảng với đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

  Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Thực hiện tốt việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng quy trình. Mạnh dạn luân chuyển, điều động, bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý để đào tạo, bồi dưỡng năng lực thực tiễn, chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã thực hiện luân chuyển 74 lượt cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 401 lượt cán bộ; các huyện, sở, ban, ngành luân chuyển 236 lượt cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 3.466 lượt cán bộ.

  Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 142 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 241 chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính; giảm 2.378 số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và 114 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc tỉnh...

  Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đề ra 6 giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

  Trong đó, trọng tâm là thường xuyên quan tâm, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức, cách thức giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả thiết thực của việc học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh vững vàng của cán bộ, đảng viên trước sự cám dỗ vật chất, không sa vào các biểu hiện suy thoái, bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Tập trung rà soát, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị để xác định và hoàn thành các khâu đột phá. Chủ động đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần tự giác, tự soi, tự sửa, tự xử. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng...

  Kiên trì thực hiện các biện pháp, ngăn chặn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa thực thi và kiểm soát quyền lực. Đổi mới quy trình công tác cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng lấy thông tin, kết hợp với lấy phiếu tín nhiệm; tổ chức thi tuyển cán bộ quản lý ở một số lĩnh vực và ở những nơi có đủ điều kiện.

  Tiếp tục quán triệt phương châm hành động kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, sẽ là điều kiện quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Hải Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh./.

  PV

  Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tin-tuc/hai-duong-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-sau-5-nam-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xii-594007.html