Hai công ty nhiệt điện báo lãi lớn đầu năm

BizLIVE - Hai nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh và Hải Phòng báo lãi lớn trong 6 tháng đầu năm nhưng đều có những khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá chờ phân bổ.

Ảnh minh họa.

Nhiệt điện Quảng Ninh lãi 331 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh, doanh thu thuần 6 tháng đạt 4.315 tỷ đồng, gấp đôi con số cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 909 tỷ đồng, tăng 111%.

Chi phí lãi vay lớn (417 tỷ đồng, gấp đôi 6 tháng đầu năm ngoái), đẩy chi phí tài chính của công ty lên mức 564 tỷ đồng.

Kết quả, công ty lãi sau thuế 331 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty hạch toán lỗ tỷ giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để lợi nhuận là 0 đồng.

Theo bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Nhiệt điện Quảng Ninh tính đến hết quý II là 21.364 tỷ đồng. Trong đó các khoản phải thu kỳ này tăng lên 1.712 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ ở mức 311 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu hiện ở mức 4.567 tỷ đồng trong khi nợ phải trả gấp 3,7 lần (16.797 tỷ đồng).

Tính đến 30/6, công ty còn một khoản lỗ chênh lệch tỷ giá còn phải phân bổ là 1.260 tỷ đồng, được hạch toán vào hạng mục Chi phí trả trước dài hạn. Công ty kiểm toán cho biết, kỳ này công ty chưa phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2011.

Nếu thực hiện xử lý số lỗ chênh lệch này thì khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi phí trả trước dài hạn trên Bảng cân đối kế toán bán niên 2014 sẽ giảm đi hơn 597 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận kế toán trước thuế trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 sẽ giảm đi số tiền tương ứng.

6 tháng, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng 296 tỷ đồng

Doanh thu thuần 6 tháng đạt 4.104 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán tăng 105% nên lợi nhuận gộp giảm 5%, còn 935 tỷ đồng.

Công ty cho biết chưa có thỏa thuận chính thức về mức giá mua bán điện áp dụng cho năm 2014 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam nên doanh thu bán điện của 2 nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 sẽ được điều chỉnh khi có phê duyệt chính thức.

Kỳ này doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty chỉ đạt 1,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này là 167,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính kỳ này cũng giảm 44%, còn 629 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận lũy kế 6 tháng đạt 296 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty hạch toán lỗ tỷ giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để lợi nhuận là 0 đồng.

Theo bảng cân đối kế toán, tổng tài sản Nhiệt điện Hải Phòng tính đến hết tháng 6 ở mức 22.392 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện là 5.808 tỷ đồng, nợ phải trả là 16.583 tỷ đồng, gấp 2,8 lần vốn chủ sở hữu.

Công ty còn một khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 714,8 tỷ đồng và sẽ được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từng giai đoạn, không quá 5 năm kể từ 2011. Trong 6 tháng đầu 2014, công ty đã phân bổ khoản mục này vào kết quả kinh doanh với 60 tỷ đồng.