HAH đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tương đương 4,3% vốn điều lệ.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HoSE) vừa thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại tối đa 1 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,3% vốn điều lệ. HAH sẽ sử dụng thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đă được kiếm toán năm 2015, báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016.

HAH đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 1

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.

Thời gian qua, nhiều cổ đông lớn của HAH đã đăng ký bán nhưng không thực hiện giao dịch thành công.

Đầu tháng 10/2016, HAH đã quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông với mức 2.000 đồng/cp, tương đương tỷ lệ 20%. Cổ tức sẽ được thực hiện từ ngày 9/11 đến 23/11/2016.