Hà Tĩnh tổ chức lễ giao nhận quân an toàn, nhanh gọn, trang nghiêm

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp nối các thế hệ cha anh, 1.500 thanh niên ưu tú của Hà Tĩnh mang theo khí thế, quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhóm P.V

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/video/luc-luong-vu-trang/ha-tinh-to-chuc-le-giao-nhan-quan-an-toan-nhanh-gon-trang-nghiem/262196.htm