Hà Tĩnh: Tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy định một số nội dung quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Văn bản số 3390/UBND-XD2, về việc hoàn thiện dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo hoàn thiện đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan và phục vụ hoạt động thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự thảo hoàn thiện đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan và phục vụ hoạt động thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1367/TTr-SXD ngày 06/5/2024 về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo mặc dù đã qua nhiều lần tổ chức lấy ý kiến góp ý, thẩm định để tiếp thu, hoàn thiện nhưng đến nay vẫn còn một số nội dung cần được nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn quản lý, đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục quy định và đảm bảo phát huy hiệu quả trong quản lý thực hiện sau này. Để kịp thời hoàn thiện và ban hành quy định nêu trên, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan và phục vụ hoạt động thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu:

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành, yêu cầu thực tiễn quản lý để hoàn thiện dự thảo quy định đảm bảo thống nhất, thông suốt, trong đó cần lưu ý một số nguyên tắc: Không quy định lại những nội dung đã được cụ thể hóa tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; quy định cụ thể những nội dung mà các luật, nghị định, thông tư đã có phân cấp, giao trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền; bổ sung đối với các nội dung chưa được cụ thể hóa trong Luật, Nghị định, Thông tư nhưng cần thiết phải có quy định cụ thể để đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý của địa phương;

Tăng cường phân cấp cho các địa phương thực hiện thẩm định, phê duyệt quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng nhằm tạo sự chủ động trong quản lý thực hiện nhưng phải phù hợp với năng lực thực tế của cơ quan chuyên môn cấp huyện và phải đảm bảo được sự quản lý, giám sát thực hiện sau khi phân cấp; cập nhật các nội dung liên quan tại các văn bản quy pháp pháp luật mới được ban hành, chuẩn bị có hiệu lực nhằm đảm bảo tính kịp thời, lâu dài khi ban hành quy định.

Lưu ý về các nội dung: Việc quy định khu vực có ý nghĩa quan trọng và dự án quan trọng; việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại khu vực nông thôn theo quy trình rút gọn; việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn; việc phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch phù hợp với nguồn vốn, điều kiện thực hiện; việc phân cấp trong quản lý, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng tại địa phương…

Yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo quy định đảm bảo chất lượng, khả thi; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/7/2024.

Các Sở, ban, ngành, địa phương nêu trên cử đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn liên quan phối hợp tham gia cùng Sở Xây dựng để nghiên cứu, góp ý, hoàn thiện dự thảo quy định đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý, tránh phát sinh vướng mắc trong triển khai thực hiện sau này.

Phương Dung

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-tinh-tiep-tuc-hoan-thien-du-thao-quy-dinh-mot-so-noi-dung-quan-ly-nha-nuoc-ve-linh-vuc-xay-dung-tren-dia-ban-377644.html