Hà Tĩnh quyết tâm hoàn thành chi trả bồi thường do sự cố môi trường biển

Việc chi trả bồi thường do sự cố môi trường biển đã được tiến hành đồng loạt tại các địa phương ở Hà Tĩnh với quyết tâm trong tháng 11 sẽ cơ bản hoàn thành.

Hà Tĩnh quyết tâm hoàn thành chi trả bồi thường do sự cố môi trường biển - Ảnh 1

Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, 7 huyện thị, thành phố bị ảnh hưởng của sự cố môi trường đã đồng loạt tiến hành chi trả tiền đền bù cho người dân. Hiện nay, số tiền cấp huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt là gần 600 tỉ đồng và cấp tỉnh đã phê duyệt trên 396 tỉ đồng.

Các huyện thị đã tiến hành chi trả hơn 80 tỉ đồng. Một số đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ và chi trả nhanh như: Nghi Xuân, Kỳ Anh. Theo Sở Tài chính, đơn vị thực hiện việc thẩm định cấp tỉnh, hồ sơ các địa phương gửi về cơ bản đã đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn.