Hà Tĩnh: Giảm nghèo nhanh và bền vững

  78 liên quanGốc

  Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Trong những năm qua, ở Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,4% (đầu năm 2016) đến nay đã giảm xuống còn 5,82%.

  "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

  Hà Tĩnh là địa phương tiên phong, làm tốt công tác xã hội hóa hỗ trợ nhà ở, thu nhập cho hộ nghèo thuộc nhóm bảo trợ xã hội, người có công là thành viên hộ nghèo, đảm bảo mức sống tối thiểu của đối tượng cao hơn mức chuẩn nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 3% (cuối năm 2020) giảm 8,4% so với đầu nhiệm kỳ (Bình quân hàng năm giảm 1,68%); hộ cận nghèo 4,00%, giảm 4,4% so với đầu nhiệm kỳ.

  Sau những năm triển khai thực hiện, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên nhiều chỉ tiêu giảm nghèo đạt khá so với mục tiêu kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,54%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch, thuộc nhóm tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước.

  Phát triển trang trại bò cho XĐGN

  Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững được Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh xác định là một trong năm chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nghèo, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến các địa phương đã ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, kích cầu cho hộ nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật; đồng thời tranh thủ vận dụng các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hộ nghèo có thêm điều kiện sản xuất.

  Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong những năm qua đã có trên hàng nghìn lượt hộ nghèo được tạo điều kiện phát triển sản xuất, đồng thời hỗ trợ thực hiện được hàng trăm mô hình phát triển sản xuất và mô hình giảm nghèo do cấp xã làm chủ đầu tư tại các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

  Nhìn chung, hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn; các mô hình được xây dựng trên cơ sở đề xuất của người dân, thống nhất của chính quyền cấp xã và phê duyệt của cấp huyện; có cơ chế thu hồi một phần vốn hoặc hiện vật để luân chuyển cho nhiều hộ được tham gia. Các hộ tham gia đều được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đồng thời phải góp một phần kinh phí đối ứng và có cam kết phấn đấu thoát nghèo khi kết thúc chu kỳ hỗ trợ, nên đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm của hộ nghèo.

  Chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được thể chế hóa thông qua nhiều Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện phân cấp, phân quyền, phân bổ kịp thời nguồn lực từ CTMTQG của TW, các cấp chính quyền địa phương, nguồn lực xã hội hóa và gắn trách nhiệm của người dân ngay từ đầu nhiệm kỳ, với 10 chính sách chung và 5 dự án đặc thù, tổng kinh phí 7.400 tỷ đồng (sau gần 5 năm kết quả thực hiện hơn 11 ngàn tỷ đồng).

  Tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững

  Chính sách giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người dân; đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh, mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Phong trào thi đua "Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" huy động được mọi nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân.

  Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc cho biết: "Nhờ thực hiện tốt chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, Hà Tĩnh hiện nay không còn huyện nghèo, còn 3/8 xã biên giới, 13 thôn đặc biệt khó khăn được hưởng chương trình 135. Những năm qua, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng khá, góp phần quan trọng trong giảm nghèo bền vững. Tuy vậy, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Tĩnh còn ở mức cao so bình quân chung cả nước. Các chính sách giảm nghèo chung như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ giáo dục, y tế… và các chương trình, dự án đặc thù được triển khai hiệu quả".

  "Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn khi mà tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn đang còn ở mức cao. Vì vậy rất cần sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung tay góp sức của toàn xã hội và sự nỗ lực vượt bậc của chính người nghèo mới có thể hoàn thành được chương trình đề án giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống mức thấp nhất. Giai đoạn 2016 – 2020, Hà Tĩnh phấn đấu duy trì, hoàn thành kết quả 9 chỉ tiêu giảm nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản" – Giám đốc Nguyễn Trí Lạc nhấn mạnh.

  Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo giữa các địa phương ở Hà Tĩnh còn chênh lệch quá lớn. Cần rà soát, đánh giá chính xác hộ nghèo, điều chỉnh lại chỉ tiêu giảm nghèo, huy động mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững gắn với công tác kiểm tra, trách nhiệm người đứng đầu. Để đạt được mục tiêu, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau", gắn hoạt động giảm nghèo với phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới…

  Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó đáng kể đến các ngành nông nghiệp, lao động, NHCSXH đã tập trung nguồn lực triển khai Đề án giảm nghèo nhanh, bền vững, phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo từ vị trí cuối bảng lên đứng thứ 29/63 tỉnh. Trước những kết quả, thành tựu đã đạt được là tiền đề quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng nghèo, vùng khó phát triển, giảm nghèo nhanh và bền vững.

  THU HƯƠNG

   Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-giam-ngheo-nhanh-va-ben-vung-20201229141016413.htm