Hà Nội xem xét bổ sung 30.000 tỷ đồng thực hiện các dự án trọng điểm

Kinhtedothi – Sáng 12/9, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội đã xem xét Tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP Hà Nội.

Rà soát việc phân bổ cho 115 dự án

Tại Kỳ họp, Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã trình bày 3 tờ trình của UBND TP Hà Nội về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố.

Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngân sách cấp TP, theo Tờ trình của UBND TP, đầu tư công năm 2022 của cấp TP có tổng số kế hoạch vốn giao là 51.582,9 tỷ đồng, kết quả giải ngân đến ngày 22/8/2022 của toàn TP là 13.843,246 tỷ đồng, đạt 27,1% kế hoạch đã giao.

Giám đốc Sở KH&ĐT Đỗ Anh Tuấn đã trình bày 3 tờ trình của UBND TP Hà Nội

Giám đốc Sở KH&ĐT Đỗ Anh Tuấn đã trình bày 3 tờ trình của UBND TP Hà Nội

UBND TP đã đưa ra 5 nguyên tắc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp thành phố, bao gồm nguyên tắc xác định cho các dự án giảm vốn, nguyên tắc xác định cho các dự án cần tăng vốn. Phương án điều chỉnh xác định giữ nguyên tổng vốn Kế hoạch của năm (51.582,952 tỷ đồng), chỉ điều chỉnh đối với các yếu tố cấu thành trong tổng kế hoạch này: dự án cấp thành phố điều chỉnh giảm 1.228,3 tỷ đồng; giảm kinh phí thực hiện một số mục tiêu (thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; GPMB và xây dựng hạ tầng khu đấu giá cấp TP, hỗ trợ ngành dọc) với số vốn 1.506 tỷ đồng; bổ sung 16,1 tỷ đồng cho các dự án cấp huyện được ngân sách thành phố hỗ trợ.

Tổng nguồn vốn chưa bố trí sau khi đã điều chỉnh, điều hòa các dự án XDCB tập trung cấp TP và hỗ trợ cấp huyện là 2.718,2 tỷ đồng (1.506 tỷ đồng + 1.212,2 tỷ đồng) được phân bổ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ mới và tăng vốn cho một sổ dự án theo nhu cầu triển khai.

Thẩm tra các nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP thống nhất sự cần thiết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng nhu cầu hấp thụ vốn thực tế trên địa bàn. Đồng thời, thống nhất với các nguyên tắc, phương án điều chỉnh do UBND TP trình.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hồ Vân Nga trình bày báo cáo thẩm tra

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP làm rõ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP thấp, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân của TP là 27,1% trong khi tỷ lệ giải ngân của cả nước là 35,49%). Qua báo cáo, còn hơn 3.234,6 tỷ đồng đã xác định nguồn vốn thực hiện một số nhiệm vụ nhưng chưa được phân bổ chi tiết, chiếm tỷ trọng gần 14,8% kế hoạch vốn ngân sách TP. Rà soát việc phân bổ cho 115 dự án (trong đó hầu hết là các dự án mới khởi công năm 2022, nhiều dự án mới được cấp huyện phê duyệt quyết định đầu tư trong những ngày cuối tháng 8/2022) để TP hỗ trợ với tổng nhu cầu vốn của giai đoạn 2023-2025 lên tới khoảng 2.200 tỷ đồng…

Xem xét bổ sung 30.000 tỷ đồng thực hiện các dự án trọng điểm

Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp TP tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đến thời điểm hiện nay được xác định là 321.145,3 tỷ đồng; đã bố trí vốn năm 2021, 2022 là 62.315,3 tỷ đồng, bằng 26,5% tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp TP. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đã được cân đối, bố trí phù hợp mục tiêu, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn.

UBND TP đề xuất đầu tư công trung hạn 2021-2025 như sau: Xác định kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho 22 dự án mới đã được HĐND thành phố quyết nghị chủ trương đầu tư là 2.553,1 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của từng ngành, lĩnh vực đã được xác định tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23-9-2021. Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn là 76,4 tỷ đồng cho 8 dự án; bổ sung kế hoạch vốn cho 11 dự án đã được HĐND TP phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án với kinh phí 359,1 tỷ đồng. Dự phòng đầu tư công trung hạn 1.301,4 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ, các dự án có tính khẩn cấp giai đoạn tới như đê điều, y tế, môi trường…

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với đánh giá của UBND TP và sự cần thiết điều chỉnh, cập nhật bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đáp ứng kịp thời các dự án quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Để đảm bảo phù hợp quy định cũng như đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã đề ra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP báo cáo làm rõ thêm các dự án đề nghị cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là đáp ứng đủ thủ tục để đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định. UBND TP rà soát đối với các dự án hoàn thành trong giai đoạn phải bố trí đủ vốn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện, tránh trường hợp thiếu hụt trong cân đối tổng nguồn cần đảm bảo.

Các đại biểu dự Kỳ họp

Cùng với đó, tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án còn rất chậm. Có 137 dự án đã được HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng UBND TP mới phê duyệt 33/137 dự án, đạt 24% dự án HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó còn 169 dự án đã được dự nguồn kế hoạch vốn trung hạn chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư với số vốn là 25.337,6 tỷ đồng. Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, đến thời điểm hiện nay, đã gần hết nửa thời gian kế hoạch trung hạn, song mới có khoảng 1/3 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nên tiềm ẩn nguy cơ chậm so với tiến độ và kế hoạch vốn cân đối đã được phê duyệt. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP rà soát, chỉ đạo dứt điểm, tập trung hoàn thiện thủ tục và nhanh chóng triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm TP.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng thống nhất bổ sung nguồn vốn huy động của TP để thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án đã được Thành ủy thông qua. UBND TP đề xuất bổ sung 30.000 tỷ đồng từ nguồn huy động của TP là nằm trong phạm vi hạn mức dư nợ vay của TP. Đồng thời, đề nghị UBND TP tiếp tục rà soát, cập nhật phương án sử dụng nguồn vốn bổ sung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 phù hợp với dự kiến nhu cầu vốn của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm có quy mô lớn (như dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đang được UBND TP trình HĐND TP về chủ trương đầu tư trong kỳ họp này); đề nghị làm rõ danh mục 10 dự án, công trình trọng điểm dự kiến sử dụng 16.260 tỷ từ nguồn bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến 52.600 tỷ đồng

Về định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP, hiện nay, bộ, ngành T.Ư chưa thông báo nguồn kế hoạch vốn năm 2023 cho TP Hà Nội, UBND TP đã sơ bộ xác định tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến 52.600 tỷ đồng, tương đương năm 2022, đồng thời đã xác định định hướng, trọng tâm đầu tư và dự kiến phân bồ kế hoạch vốn năm 2023 cho các nhiệm vụ, nhóm ngành.

Theo đó, TP dự kiến tập trung bố trí vốn để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của TP (xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn I; Cung Thiếu nhi; dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II...).

Trong đó, đặc biệt ưu tiên bố trí vốn cho dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo tiến độ triển khai; các dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án có tính chất liên kết vùng (cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai; xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình...); các dự án nhiệm vụ chi cấp TP thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá của thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. TP phấn đấu trong năm 2023, hoàn thành 80 dự án.

Tại kỳ họp, UBND TP cũng trình HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 1 dự án nhóm B thuộc lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể với tổng mức đầu tư dự kiến là 107,3 tỷ đồng với nhu cầu kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 cập thành phố là 90 tỷ đồng.

Khả năng cân đối nguồn vốn của dự án được báo cáo chi tiết tại Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư của Sở KH-ĐT. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể là 720 tỷ đồng, đã bố trí 100% kế hoạch vốn cho 2 dự án chuyển tiếp. Do vậy, đề nghị bố trí vốn cho dự án từ dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP hiện còn 1.301,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đảm bảo phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công về thời gian bố trí vốn dự án (nhóm B không quá 4 năm).

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với Tờ trình của UBND TP về định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP. UBND TP cần tiếp tục đánh giá làm rõ khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư của năm 2023; các dự án mới đưa vào kế hoạch phải đảm bảo phù hợp, thống nhất với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đã duyệt; việc cân đối, phân bổ vốn cần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đề ra, phù hợp với tiến độ triển khai và khả năng hấp thu vốn của từng dự án. Đồng thời, UBND TP cần đưa ra các giải pháp đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch đề ra, khắc phục các tồn tại đã được phân tích đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nhất là tình trạng giải ngân thấp trong những tháng đầu năm.

Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu HĐND TP thảo luận tại tổ về các nội dung này. Theo dự kiến chương trình Kỳ họp, chiều cùng ngày, HĐND TP sẽ xem xét thông qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP.

Hồng Thái - Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-xem-xet-bo-sung-30-000-ty-dong-thuc-hien-cac-du-an-trong-diem.html