Hà Nội: Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 07 /CT-UBND về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo Tổng điều tra, đồng thời theo chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của mình, có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các đơn vị trong ngành tham gia, phục vụ Tổng điều tra theo kế hoạch số 36/KH-BCĐTP.

Ảnh minh họa

Đồng thời, đề nghị các Bộ, Ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tạo điều kiện để Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra.

Tổng điều tra Cơ sở kinh tế năm 2012 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu…đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước; phục vụ công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,…

Đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan nhà nước, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thỏa mãn cả ba điều kiện: Có địa điểm cố định để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế; Có chủ sở hữu hoặc có người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động; Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh.

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin như: Thông tin nhận dạng cơ sở; Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; Thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động; Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp.

Thời điểm Tổng điều tra đối với các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 1/4/2012; Các đơn vị điều tra thuộc khối hành chính, sự nghiệp, cá thể và tôn giáo từ ngày 1/7/2012.

Văn Thanh