Hà Nội tổ chức phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 10-12-2020 về Công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Hà Nội đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 10-12-2020 về Công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Chủ đề của phong trào thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2021 - 2025 là “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố trong từng năm và cả giai đoạn 2021-2025; 100% đơn vị trực thuộc thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố…

Thành phố đề ra các nội dung và giải pháp thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, phát động các phong trào thi đua phải có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung những việc trọng tâm, việc yếu, việc khó, lựa chọn mô hình, làm điểm để chỉ đạo…

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố có nhiệm vụ tổ chức triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 trong các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị toàn thành phố.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các cụm thi đua thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố xây dựng kế hoạch năm năm và hằng năm, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra.

GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ha-noi-to-chuc-phong-trao-thi-dua-bam-sat-nhiem-vu-chinh-tri-627950/