Hà Nội tiếp tục giảm học sinh trái tuyến

Biện pháp để giảm trái tuyến của lớp 1, lớp 6 tiếp tục thực hiện chủ trương "ba tăng, ba giảm". Đó là, tăng quy mô, tăng chất lượng và tăng cơ sở vật chất; giảm số HS trái tuyến, giảm HS trong 1 lớp và giảm số lớp ở mỗi trường.