Hà Nội: Tập trung triển khai 'Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025'

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo ngành Thông tin và Truyền thông TP tập trung tham mưu triển khai 'Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025'; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin trên mạng; có kế hoạch khai thác, phát huy vai trò mạng xã hội phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền theo các chương trình, kế hoạch và mục tiêu của thành phố.

Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 1559-TB/TU chỉ đạo ngành Thông tin và Truyền thông TP nỗ lực, đổi mới, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm khắc phục khó khăn, hạn chế để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Theo đó, ngành Thông tin và Truyền thông TP tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như: rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu còn thấp hoặc khó hoàn thành liên quan đến nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, nhất là các chỉ tiêu, mục tiêu qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ còn khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt tập trung tham mưu thành phố triển khai "Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025"; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin trên mạng, thông tin trái chiều, tiêu cực; có kế hoạch khai thác, phát huy vai trò mạng xã hội phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền theo các chương trình, kế hoạch và mục tiêu của thành phố.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phát huy vị trí là địa phương đi đầu cả nước trong ứng dụng công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông cần chú trọng tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ và các sở chuyên ngành triển khai tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính, trong điều hành, xử lý công việc. Phấn đấu đến năm 2020, đạt chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.

Tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và nơi công cộng của thành phố, góp phần gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Tập trung triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông theo xu hướng công nghệ mới, hiện đại. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho thành phố trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ dùng chung; đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống mạng diện rộng, hạ tầng công nghệ thông tin của thành phố gắn với tăng cường các giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Tiếp tục vận hành hiệu quả vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội; có giải pháp để khuyến khích khởi nghiệp mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong giải ngân nguồn vốn đã phân bổ cho lĩnh vực công nghệ thông tin trong kế hoạch 5 năm...

P.V