Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 335/KH-UBND về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiếp cận thông tin, tìm hiểu pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân Thủ đô…

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của thành phố. Nâng cao nhận thức, giúp người dân dễ dàng khai thác và sử dụng công nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật. Lan tỏa những thành tựu, cải tiến, cách làm, mô hình đổi mới trong ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thành phố cũng bảo đảm trang thông điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố liên kết chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, pháp luật dùng chung toàn quốc; cập nhật đầy đủ thông tin pháp luật của Trung ương, Thành phố. 100% cổng, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tạo liên kết, chia sẻ với Trang thông điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

Đồng thời, gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác. Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt là giúp người dân tiếp cận thông tin đa chiều, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp mọi không gian; dễ dàng khai thác và ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-317646.html