Hà Nội siết chặt quản lý chế độ lương tại các doanh nghiệp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thành phố đang siết chặt quản lý chế độ lương tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Theo đó, đối với các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng từ 50 lao động trở lên thực hiện đăng ký thang lương, bảng lương tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=139673