Hà Nội: Nông thôn hóa thành thị?

(HNMO)- Đây là một vấn đề tồn tại từ lâu mà các cấp chính quyền, các nhà quản lý cần thấy rõ để có biện pháp khắc phục những yếu kém trong quá trình quản lý Thủ đô từ nhiều năm qua và có thể còn yếu kém hơn nữa trong thời gian tới.