Hà Nội: Năm 2023 ưu tiên vốn cho các dự án dân sinh bức xúc, dự án đã có đủ thủ tục đầu tư

Sáng 21/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 10 để họp bàn, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, trong năm 2022, thành phố đã thực hiện khá toàn diện, hiệu quả các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Mặc dù trong tình hình khó khăn, thành phố đã cố gắng thực hiện nhiều công việc quan trọng mang tính chiến lược, dài hơi để tạo tiền đề cho phát triển Thủ đô giai đoạn tới như: Tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sửa đổi Luật Thủ đô; Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực; triển khai quyết liệt các công việc để thực hiện dự án đường vành đai 4; về phân cấp, ủy quyền giữa các cơ quan, các cấp chính quyền thuộc thành phố...

Về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá và tham gia cụ thể về những mục tiêu, quan điểm, định hướng và các giải pháp trọng tâm; trong đó, cần lưu ý mục tiêu, định hướng việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô lần này cần bám sát định hướng phát triển Thủ đô được nêu tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và phải được nghiên cứu đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành khác.

Tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội cả nước cũng như thành phố đang phải đương đầu nhiều vấn đề lớn, dự báo nhiều khó khăn, thách thức; khả năng huy động nguồn lực cho phát triển là khó khăn; đòi hỏi cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và những quyết sách đúng và trúng, đưa Thủ đô phát triển bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2022 của thành phố; trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và sự cần thiết đề xuất tiếp tục thực hiện chủ đề này trong năm 2023; đồng thời, đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như: vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính và thủ tục hành chính…, chỉ ra các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất các giải pháp khắc phục một cách căn cơ.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần được thảo luận kỹ trên nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước, vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; các dự án chuyển tiếp, các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm, các dự án dân sinh bức xúc và các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư theo quy định có khả năng hấp thụ vốn cao, giải ngân vốn tốt.

Đối với nhiệm vụ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, Bí thư Thành ủy lưu ý cần rà soát, đánh giá lại tính khả thi của các dự án trong kế hoạch trung hạn chưa triển khai để đề xuất giải pháp cắt giảm, điều chuyển vốn trung hạn, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố; thảo luận kỹ các giải pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, khắc phục cho được tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, cần thảo luận sâu về các vấn đề: Thực trạng dân số của Hà Nội hiện nay cũng như dự báo dân số đến năm 2030, 2050 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của Thủ đô; Xác định tính chất, tầm nhìn phát triển Thủ đô theo Quan điểm số 2 của Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị là phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” là điểm riêng có của Hà Nội cần được phát huy lên và là điểm nhấn của Quy hoạch lần này.

Dự kiến trong 3 ngày làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ họp bàn về 9 nội dung, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố; quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thành phố, định mức phân bổ ngân sách thành phố giai đoạn 2023 - 2025; Đề án quản lý, sử dụng tài sản công của thành phố Hà Nội…

Quốc Trí - Diệu Hoa

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ha-noi-nam-2023-uu-tien-von-cho-cac-du-an-dan-sinh-buc-xuc-du-an-da-co-du-thu-tuc-dau-tu-117090.html