Hà Nội lập Tổ công tác kiểm tra việc hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5441/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Chủ tịch UBND Thành phố theo dõi, đánh giá, kiểm tra và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/7/2016 của UBND Thành phố. Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó thường trực; Lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố làm Tổ phó.

Hà Nội lập Tổ công tác kiểm tra việc hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp - Ảnh 1

Hà Nội lập Tổ công tác kiểm tra việc hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp .

Các thành viên Tổ công tác chủ động kiểm tra, rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/7/2016 của UBND Thành phố tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành, lĩnh vực quản lý theo chức năng, thẩm quyền; tổng hợp các vấn đề đã chủ động xử lý và các vấn đề vượt thẩm quyền, có báo cáo hàng quý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

Cơ quan thường trực Tổ công tác phối hợp với các Thành viên Tổ công tác xây dựng chương trình nội dung kiểm tra tình hình triển khai tại các đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định và thông báo cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về thời gian tiến hành và nội dung kiểm tra cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các hiệp hội doanh nghiệp tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vu được giao tai Kế hoạch số 147/KH-UBND của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; Chủ động báo cáo tình hình triển khai thực hiện, các kết quả nổi bật, các khó khăn vướng mắc và đề xuất cách thức giải quyết.

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác.

Hòa Lộc

Hòa Lộc