Hà Nội kịp thời cho từ chức, thay thế cán bộ mắc sai phạm

UBND TP Hà Nội sẽ kịp thời thay thế những cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm... không cần phải chờ hết nhiệm kỳ, thời hạn bổ nhiệm.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 22/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm... sẽ bị thay thế, không cần chờ hết nhiệm kỳ, thời hạn bổ nhiệm.

Những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm... sẽ bị thay thế, không cần chờ hết nhiệm kỳ, thời hạn bổ nhiệm.

UBND TP Hà Nội đặt ra yêu cầu tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong nội bộ, bảo đảm nghiêm túc, thẳng thắn, “tự soi”, “tự sửa”. Có biện pháp để phòng ngừa và tự giác khắc phục khuyết điểm, hạn chế; kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chạy theo thành tích.

TP cũng chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác tham mưu xây dựng các quy định, cơ chế, chính sách; không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý Nhà nước trong các quy định, cơ chế, chính sách; tập trung thanh tra cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu nại, khiếu kiện kéo dài...

Ngoài ra, TP kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm, không cần phải chờ hết nhiệm kỳ, thời hạn bổ nhiệm.

Thanh tra thành phố được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực và tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ha-noi/ha-noi-kip-thoi-cho-tu-chuc-thay-the-can-bo-mac-sai-pham-20220731114701387.htm