Hà Nội giảm gần 7.500 công chức, viên chức trong năm 2018

Bước sang ngày làm việc thứ hai, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018 với 96/97 đại biểu tán thành (chiếm 93,2% đại biểu có mặt).

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam.

Ngày 5/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Hà Nội khóa XV, với 96/97 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 93,2%), đại biểu HĐND TP đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam báo cáo thẩm tra về nghị quyết tổng biên chế hành chính, sự nghiệp

Theo đó, biên chế hành chính là 10.661 biên chế, trong đó: Biên chế công chức: 8.891 biên chế (gồm dự phòng 08 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.358 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 412 chỉ tiêu.

Biên chế sự nghiệp là 148.822 biên chế, trong đó: Biên chế viên chức: 127.933 biên chế (gồm dự phòng: 476 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 11.568 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 9.321 chỉ tiêu.

Theo số lượng này, sẽ giảm 225 công chức, 10 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68, giảm 7.190 viên chức so với năm 2017.

Để quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ biên chế được giao, HĐND TP sẽ giao UBND Thành phố tổ chức triển khai giao biên chế hành chính, sự nghiệp theo Nghị quyết của HĐND Thành phố cùng với giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội để các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện ngay từ đầu năm. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Về quản lý, sử dụng biên chế, thường xuyên rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý, để đề án vị trí việc làm thực sự phát huy tối đa hiệu quả.

Yêu cầu cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được Thành phố phê duyệt; rà soát cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá,... nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị để thực hiện đúng quy định; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm...

N.MẠNH