Hà Nội đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 'Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030' (Đề án 06).

Theo đó, căn cứ văn bản của Văn phòng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 (ngày 9/8/2022), tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 và các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/2/2022 của UBND TP trong những tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký cấp CCCD gắn chip tại Công an phường Thành Công.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký cấp CCCD gắn chip tại Công an phường Thành Công.

Quan tâm chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, UBND TP, Ban Chỉ đạo 06 TP giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, các bộ, ngành để tháo gỡ, xử lý, giải quyết theo quy định. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai các nhiệm vụ, ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ triển khai Đề án 06.

NY

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/ha-noi-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-trien-khai-de-an-06-i675901/