Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của 30 quận, huyện, thị xã

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của 30 quận, huyện, thị xã trên cổng thông tin tuyển sinh chung.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/ha-noi-cong-bo-ke-hoach-tuyen-sinh-dau-cap-cua-30-quan-huyen-thi-xa-post296052.html