Hà Nội có quy chế phát ngôn

Theo quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TP Hà Nội, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính TP Hà Nội bao gồm người đứng đầu cơ quan và người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (tại UBND TP là Chánh văn phòng).

Người phát ngôn phải công bố họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email cho cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Người phát ngôn đi vắng có thể ủy quyền cho người khác tuy nhiên Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nhưng không được ủy quyền cho người khác