Hà Nội ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong các trường phổ thông

  TP Hà Nội đưa ra 2 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

  UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1157/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội, áp dụng từ năm học 2021-2022.

  TP Hà Nội đưa ra 2 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa: Thứ nhất là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; thứ hai là phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

  Ở tiêu chí đầu tiên, nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của Thủ đô Hà Nội và cộng đồng dân cư góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Thăng Long - Hà Nội thanh lịch - văn minh. Kiến thức hiện đại, cập nhật, có khả năng vận dụng, liên hệ thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế. Góp phần phát triển giáo dục toàn diện nhằm đào tạo nguồn lao động có tri thức, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

  Tiêu chí thứ hai được đặt ra là đảm bảo chất lượng và kế hoạch giáo dục tại cơ sở giáo dục. Trong đó, nội dung sách giáo khoa có tính khả thi, phù hợp với trình độ của học sinh, năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời, có thể triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của cơ sở giáo dục phổ thông; có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt, sáng tạo…

  Ngoài ra, sách giáo khoa phù hợp với năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. Cụ thể, nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính vừa sức, tính phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh; chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học; tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh.

  Các bài học, chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với các hoạt động đa dạng, tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm; tạo cơ hội và khuyến khích học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh. Nội dung sách giáo khoa với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh, đánh giá được kết quả giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  UBND TP Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020; đồng thời, triển khai Quyết định này đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố làm căn cứ thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa đúng quy trình và tiến độ theo quy định./.

  N.T/VOV.VN

   Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/ha-noi-ban-hanh-tieu-chi-lua-chon-sgk-trong-cac-truong-pho-thong-842584.vov