Hà Nam chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Cùng với các địa phương trên địa bàn cả nước, tỉnh Hà Nam đã có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội bằng hình thức không dùng tiền mặt đến 100% các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án 06 - Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ha-nam-chi-tra-an-sinh-xa-hoi-khong-dung-tien-mat-118049.htm