GS Đặng Bích Hà: “Học sinh vẫn thích Sử nhưng…”

Lịch sử là môn học có thể nâng cao tình yêu nước, yêu cách mạng nhưng bất cứ bài nào cũng nhăm nhăm giáo dục cái đó không khéo là nhờn, là ít tác dụng.